Dotacje dla eksporterów

0

Niewielkie firmy mogą otrzymać wsparcie unijne na rozwój eksportu swoich produktów i usług. Wysokość dotacji może wynieść 200 tys. zł.
Dotacje oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Są one udzielane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu. Wnioski w ramach II etapu o nazwie wdrożenie planu rozwoju eksportu, są przyjmowane w trybie ciągłym, do końca 2011 r. PARP udziela wsparcia do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Jednak zrealizowany projekt musi koniecznie przyczynić się do wzrostu eksportu towarów lub usług – a to niestety nie zawsze się udaje. Niezrealizowanie tego warunku grozi koniecznością zwrotu dotacji.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach II etapu jest wcześniejsze przygotowanie planu rozwoju eksportu – jest to tzw. etap I.

- O dotacje unijne na rozwój eksportu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku 30 proc. lub, które eksport chcą dopiero rozpocząć – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.
Obecnie dofinansowanie można otrzymać na realizację przedsięwzięć mających za zadanie wdrożenie wcześniej zaakceptowanego przez PARP planu rozwoju eksportu. Wykorzystane przy tym mogą być wszystkie działania proeksportowe, niezabronione przez prawo. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe udziału w targach handlowych, wystawach zagranicznych i misjach gospodarczych za granicą. Pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych odbiorców towarów i usług poza granicami kraju jest także wspomagana. Dofinansowane jest również doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności o tym charakterze a także doradztwo i konsultacje przy tworzeniu koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych docelowych rynkach zagranicznych. Okres opracowania planu nie może być dłuższy niż pół roku a jego wdrożenia nie może przekroczyć 2 lat.
We wniosku należy przedstawić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i zidentyfikowanych potrzebach finansowych i organizacyjnych w zakresie rozwoju działalności eksportowej.
- Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku najlepiej zapoznać się z dokumentacją programową, zwłaszcza regulaminem przeprowadzania konkursu oraz z instrukcją wypełniania wniosku, dostępną na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl) – informuje Miłosz Marczuk z PARP.
Wnioskodawca może otrzymać dotacje w formie zaliczki lub refundacji wydatków. Zaliczka jest korzystniejszą formą finansowania, PARP wypłaca bowiem większość przyznanej dotacji w transzach jeszcze przed zrealizowaniem projektu w całości.

Ryzyko w garści

  • o dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorstwo, którego eksport nie jest większy niż 30 proc. dochodów z działalności gospodarczej. Trzeba wyraźnie zaznaczyć to w projekcie
  • projekt w I jak i w II etapie musi być wiarygodny. Opisz tak przedsięwzięcie, by w ocenie komisji wszystkie działania w nim przedstawione były realne.
  • przed przystąpieniem do opisu i wypełniania wniosku przeanalizuj dokumentację programową zamieszczoną na stronach internetowych PARP. Pozwoli to zaoszczędzić czas
  • staraj się by PARP, wypłacił dotacje w formie zaliczki. Nie musisz zapożyczać się w banku.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz