Chroń znak firmowy

0

Firmy mogą otrzymać aż 400 tys zł z unijnego programu pomocowego na ochronę znaku firmowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dotacje.
Pomoc jest oferowana w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 5.4.1 – Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Minimalna kwota wsparcia wynosi 2 tys. zł, maksymalna 400 tys. zł, nie więcej jednak niż 70 proc. zaplanowanych wydatków.
- Dofinansowanie w ramach tego poddziałania jest udzielane na upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej – mówi Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.
Dotacje udzielane są w formie zaliczek lub refundacji wydatków. Wsparcie jest oferowane na projekty związane z ochroną znaku towarowego i wynalazku. Są to atrakcyjne dotacje, ale trzeba stworzyć solidny wniosek, opis projektu oraz uzasadnienie wniosku. Z powodu braków formalnych wiele projektów jest odrzucanych przez PARP.
Dwa typy przedsięwzięć
Dotacje są udzielane na dwa typy projektów. W pierwszym przypadku wsparcie można pozyskać na uzyskanie ochrony własności przemysłowej. PARP finansuje koszty przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo przemysłowego.
W ramach zaś drugiego typu projektów wsparcie jest udzielane na realizację ochrony własności przemysłowej. I w tym przypadku dofinansowanie można otrzymać na wszczęcie i prowadzenie procesu w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Wysokość dofinansowania jest różna i zależy od tego, jakiej wielkości jest firma i na jaki projekt jest składany wniosek:

  1. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych, mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 proc. wydatków. Średni przedsiębiorca otrzymać może mniej – do 60 proc. wydatków.
  2. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy można otrzymać do 45 proc. poniesionych wydatków. W przypadku średniej wielkości firmy do 35 proc.

Kto może liczyć na wsparcie?

Dotacje są wypłacane na częściowe (do 70 proc.) pokrycie kosztów związanych z opłatami urzędowymi za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego do ochrony przez polski lub zagraniczny urząd patentowy. Do tego zalicza się również wydatki ponoszone na opłaty za dokumenty pierwszeństwa i za odnowienie wniosku.
PARP może dofinansować także koszty wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika lub rzecznika patentowego, tłumaczenia, inne opłaty urzędowe oraz samo przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Pomoc finansowa jest oferowana również na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań.

Ryzyko w garści

    • skorzystaj z pomocy rzecznika lub pełnomocnika patentowego przy tworzeniu opisu projektu, to zwiększy twoje szanse otrzymania dotacji. Opis musi być solidny
    • uzasadnij dobrze wniosek o dofinansowanie. Musisz poinformować PARP, ze otrzymanie dotacji jest niezbędne do pozyskania patentu lub ochrony znaku
    • uzasadnij we wniosku, że ochrona własności przemysłowej, znaku towarowego wynalazku jest niezbędne do rozwoju firmy i zwiększenia dochodów
    • przy staraniu się o ochronę w zagranicznym urzędzie patentowym postaraj się, by wskazać precyzyjnie, dlaczego potrzebna jest ochrona, np. wynalazku także poza granicami kraju.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz