Timeshare – podpisanie umowy

0

W wielu krajach Europy Zachodniej i USA zawieranie umów timesharingowych jest dość popularne, jednak w Polsce wciąż podchodzimy do nich z dużą dozą nieufności. Wynika to głównie z niechęci do wieloletnich zobowiązań i niewiedzy, co powinno znaleźć się w umowie.

Niedawno zmieniło się prawo związane z tą dziedziną. Według nowych zasad przed zawarciem umowy timesharingowej bądź umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, przedsiębiorstwo świadczące tego typu usługi ma obowiązek przedstawić konsumentom formularz informacyjny w języku polskim, który w momencie podpisania umowy staje się jej integralną częścią. Co istotne, dane w nim zawarte mogą być zmienione tylko i wyłącznie w przypadku okoliczności, na które świadczeniodawca nie miał wpływu i trzeba to zrobić w formie pisemnej. W przedstawionym konsumentom formularzu informacyjnym powinny znaleźć się wszelkie dane firmy, adres jej siedziby, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, nazwiska osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz numer KRS.
Muszą w nim również być zawarte także inne szczegółowe informacje (zwłaszcza dotyczące danej nieruchomości), w tym:

 • określenie prawa korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie w każdym roku ze wskazaniem, czy nabywca może je zamienić lub przenieść uprawnienie do jego wykonywania, a także zasady zbywania tego prawa i związane z tym koszty,
 • określenie przesłanek wykonywania prawa wymagane przepisami państwa, w którym położony jest dany lokal z informacją czy zostały one spełnione oraz które z nich należy jeszcze spełnić,
 • dokładne oznaczenie nieruchomości, jej opis i położenie oraz listę budynków lub pomieszczeń mieszkalnych, którymi przedsiębiorca dysponuje,
 • informacje na temat usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, zwłaszcza wywozem nieczystości, dostępem do mediów i możliwości korzystania z tych usług,
 • informacje o wyposażeniu lokalu oraz możliwości współużytkowania z pewnych udogodnień, np. basenu, sauny itp. i warunków korzystania z nich,
 • informacje o zasadach zarządzania lokalem oraz ponoszenia kosztów jego utrzymania, napraw i remontów, podatków lokalnych itp.
 • klauzula o prawie nabywcy do odstąpienia od umowy (w pisemnej formie) ze wskazaniem adresata oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, wskazaniem terminu, w którym z prawa tego można skorzystać i powiadomieniem, że termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli nabywca przed jego upływem wyśle na wskazany adres oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy,
 • informacje o ewentualnych kosztach, które w razie odstąpienia od umowy będzie musiał ponieść konsument,
 • sposób pozyskania dodatkowych danych związanych z proponowaną umową.

Kolejnym etapem zawarcia kontraktu jest podpisanie umowy, która dodatkowo zawiera dane nabywcy (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), określenie corocznego terminu, w którym konsument może korzystać z nieruchomości, jej dokładne oznaczenie, podanie czasu, na jaki umowa została zawarta, stwierdzenie, że wykonanie nabytego prawa nie jest związane z kosztami, ciężarami ani zobowiązaniami innymi niż określone w umowie, a także określenie miejsca i daty podpisania umowy przez każdą ze stron.

Przed podpisaniem umowy warto również skalkulować inne koszty, które trzeba będzie ponieść w związku z takim wyjazdem, w tym przelot, dojazd z i na lotnisko, wydatki na wyżywienie, ubezpieczenie itp. Dopiero całościowy obraz kosztów może pokazać, czy i jak bardzo umowa timeshare jest atrakcyjna.
Mimo dużej prawnej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi firmami oferującymi usługi timeshare, nic nie zastąpi własnej czujności. Odzyskanie pieniędzy za odstąpienie od umowy może trwać latami, dlatego warto zawczasu przejrzeć turystyczne fora internetowe (np. http://przewodnik.onet.pl), by jak najwięcej dowiedzieć się o danej firmie oraz porównać jej ofertę z konkurencyjnymi.

Ryzyko w garści:

 • przed zawarciem umowy firmy świadczące usługi timeshare mają obowiązek przedstawić Ci formularz informacyjny, w którym są zawarte bardzo szczegółowe informacje o lokalu i Twoich, jak i firmy zobowiązaniach
 • sprawdź, czy formularz, a potem umowa zawierają wszystkie wymagane prawem dane
 • jeśli nie jesteś przekonany do oferty, niczego nie podpisuj, promocje typu „today only” to tylko chwyt marketingowy
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz